Tietosuojaseloste

Tämä on sivustoni henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste. Päivitetty 2.12.2019.

 

1. Rekisterinpitäjä / Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

 • Nimi: Kalle Pesonen
 • Osoite: Karakalliontie 2 B 26
 • Postinumero: 02620
 • Postitoimipaikka: Espoo
 • Puhelinnumero: 045 144 6332
 • Sähköpostiosoite: Traceurity(at)KallePesonen.com

 

2. Rekisterin nimi

Sivuston yhteydenottorekisteri

 

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:

 • Kysymyskeskus-sivulta löytyvän lomakkeen tapauksessa (yleis/perus)kysymysten vastaamiseen
 • Yhteydenotto-sivulta löytyvän lomakkeen tapauksessa asiakassuhteiden luomiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on kummassakin tapauksessa yhteydenpito lomakkeen kautta yhteyttä ottaneisiin henkilöihin.

Lisäksi oikeusperusteena henkilöntietojen käsittelylle pidetään Kalle Pesosen ja asiakkaan välistä sopimusta ja siitä johtuvia lakisääteisiä velvoitteita. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle.

 

4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Henkilön tietoja kerätään ja käsitellään hänen suostumuksella, tai henkilön kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Toisena oikeusperusteena tietojen keräämiselle pidetään rekisterinpitäjän (eli Kalle Pesosen) oikeutettua etua. Julkisia tietoja, joita on saatu esimerkiksi asiakas- tai työsuhteen vuoksi, voidaan kerätä/julkaista/käsitellä sivustolle, mikäli se on tarkoituksenmukaista sivustolla.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja lomakkeiden kautta ovat henkilön nimi ja sähköposti sekä verkkoyhteyden IP-osoite. Näiden lisäksi tällä sivustolla tallennetaan lomakekohtaisesti myös seuraavat tiedot: 

 • Kysymyskeskus-sivulta lomakkeen kautta lähetetty viesti (yleensä kysymys)
 • Yhteydenotto-sivulta asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. Lisäksi tallennettavia tietoja voivat olla muut henkilön yhteystiedot (kuten puhelinnumero), henkilön yritys/organisaatio/yhteisö ja hänen asemansa siinä, www-sivustojen osoitteet, tunnukset sosiaalisen median palveluista sekä laskutustiedot

Säilytämme henkilötietojasi seitsemän (7) vuoden ajan.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta nettisivujen lomakkeista lähetetyistä viesteistä. Lisäksi muiden yhteydenottotapojen, kuten puhelimitse tai sähköpostin avulla, voidaan saada asiakkaalta tietoja, joita voidaan tallentaa rekisteriin.

Lisäksi rekisteriin voidaan kerätä tietoja myös viranomaisen pitämistä rekistereistä, mikäli se on lain sallimissa rajoissa mahdollista.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista:

 1. Siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa,
 2. Mikäli luovutus perustuu viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä tai
 3. Mikäli oikeusperusteena on rekisterinpitäjän (eli Kalle Pesosen) oikeutettu etu, kuten sellainen julkinen tieto, joka on saatu esimerkiksi asiakas- tai työsuhteen vuoksi.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse ja sähköisiä tietoja on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Fyysisiä tietoja (esimerkiksi sopimuksia) säilytetään lukitussa tilassa.

Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain itse rekisterinpitäjän eli Kalle Pesosen toimesta.

 

9. Evästeiden (cookies) käyttö

Sivustollamme käytetään ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että vooimme parantaa asiointikokemusta sivustolla kävijälle.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista löytyy selaimen tekijän laatimista ohjeista (yleensä itse selaimeen laadituista käyttöohjeista tai selaimen valmistajan omilta sivuilta).

 

10. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

 

11. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).